opc_loader

Cookies op Motorman

Motorman is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Motorman gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:
  • het optimaliseren van de website
  • het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties
  • de integratie van social media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via Motorman.
  • Nederlands
  • English

Motorman maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.

Promotie
Contact

Heeft u een vraag of een klacht dit kan via onderstaande knop

> Contact

Fabrikanten
Webwinkel keur

WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk

Nieuwe Webshop

Onze leverancier heeft vaak nog al eens wat liggen wat te goed is om weg te gooien.

Maar verkopen willen ze het ook niet en dan kopen wij het van hun en bieden het dan hier weer aan.

Maar vaak is dit dan weer verwarend met onze eigen spullen waar gewoon garantie opzit of geruild kan worden.

Daarom zijn we nu hard aan het werk om een nieuwe webshop te maken.

U kan daar artikelen vinden die op beurzen zijn gebruikt of waar een klein defect aan is maar wel te gebruiken zijn.

dit kan u nu al zien echter kopen is daar nog niet mogelijk:

Kijk nu op

https://motorman.nl

Gewijzigd op: 8-06-2018

Gratis Verzenden

Wij verzenden gratis met DHL boven € 130.-

Gratis verzenden

Print deze pagina:

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden downloaden?

Leveringsvoorwaarden (PDF)

Geldig v.a. 10-02-2016

Voor bovengenoemde datum blijven de voorwaarden van kracht zoals op uw factuur vermeld staan

  

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Motorman.
U kunt deze vervolgens desgewenst opslaan of afdrukken.

Postadres / Bezoekadres
Motorman
Batenburg 210
7423XS Deventer
Telefoon: +31 (0)639794726
E-mail: support@motorman.nl

Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Motorman zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Motorman worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Motorman ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Motorman zijn vrijblijvend en Motorman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Motorman. Motorman is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Motorman dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief porto - en Administratiekosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten de Benelux betreft, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Motorman. Of u kiest tijdens de bestel ronde voor betaling via iDeal/PayPal (Nederland) of credit Card/PayPal/Mister Cash (Buitenland). Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Motorman bent u een bedrag van vijftien euro (15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Motorman haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Motorman om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Motorman gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Motorman.

3.7 Indien een betaling na schriftelijke overeenkomst (te laat betaald na 5 dagen) van termijn en bestelde goederen zijn inmiddels uitverkocht zijn wordt het bedrag terug gestort en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht (alleen bij bestellingen boven de 40,00 excl porto) voor het buitenland zijn deze afwijkend en de kosten zie punt 3.8. Indien u een artikel terug stuurt zal er het aankoop bedrag worden terug voor geleverde artikelen (incl. porto - en excl. verpakkingskosten) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen. Deze dienen in de originele verpakking te worden verstuurd en geen sporen van gebruik vertonen.

3.8 Indien er geld wordt geretourneerd en er is met PayPal, Credit Card betaald (Master card of Visa) zullen wij dit via de manier van betalen retourneren binnen veertien (14) dagen. Wij zullen het altijd terug storten op de manier waarop het betaald is (iDeal, PayPal, Credit Card, Bank) na aftrek van de bank kosten

3.9 Bij terug storten zal alleen het bedrag van het artikel worden terug gestort, incl. de porto (alleen bij bestellingen boven de 40,00 excl porto) - en excl. de eventuele bankosten (zie 3.10) in mindering gebracht (mits schriftelijk anders overeen gekomen), indien u van de gratis verzending gebruik heeft kunnen maken zullen de gemaakte kosten in mindering worden gebracht bij het gedeeltelijk terug sturen van de goederen (indien het bedrag onder het bedrag komen bij betaald versturen)

Artikel 4. Levering


4.1  De door Motorman opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Motorman zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Gebruikte goederen, speciaal bestelde goederen (Ledrie, Highway Hawk) en outlet worden niet retour genomen (mits schriftelijk overeen gekomen), de kosten die wij betalen aan de leverancier bij speciaal bestelde goederen zullen bij annuleren altijd in rekening worden gebracht (deze bedragen bij een bestelling 25% van de prijs van het bestelde artikel)

4.4 Motorman is op geen enkele wijze verantwoordelijk bij pakketten die tijden het transport beschadigd of kwijt raken indien het pakket niet verzekerd is.

4.5 Retour gestuurde pakketten dienen altijd gefrankeerd te worden, kosten die hier uit voort vloeien zijn nooit voor rekening Motorman. En dienen door de koper zelf voldaan te worden mits dit anders is overeengekomen met Motorman, indien wij overeenkomen de porto kosten te vergoeden zal dit altijd een basis vergoeding (TNT post) zijn. Speciaal bestelde goederen die wij niet voorradig hebben zullen altijd eerst ter goedkeuring bij de leverancier worden aangeboden, indien deze akkoord gaat zal uw geld op uw rekening worden terug gestort. (dit is altijd binnen de wettelijke 14 dagen na ontvangst pakket)

4.6 Bij bestellen van een artikel die wij speciaal voor u moeten bestellen rekenen wij 50% vooruit indien u dit artikel wil afhalen. Indien u besluit dat u het betreffende artikel dan niet wil hebben zal dit bedrag worden geretourneerd na aftrek van 25% van de totaal prijs van het artikel (mits schriftelijk anders overeengekomen)

4.7 Bij verzenden van speciaal besteld artikelen zal bij retournering per post 25% van de prijs van het betreffende artikel worden ingehouden. (mits schriftelijk anders overeengekomen)

4.8 U bent verplicht bij retour een retournering formulier ingevuld bij het pakket mee te sturen (zonder dit formulier wordt u annulering niet behandeld) te downloaden in de shop    

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Motorman verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Motorman geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Motorman garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid, Retourneren

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Motorman daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalender dagen met het herroeppings formulier (weekend mee gerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email  via herroeppings formulier en gemotiveerd kennis te geven. Voor het buitenland geldt dat de porto kosten NIET vergoed worden en de terug betaling binnen veertien (14) dagen plaats vind na ontvangst pakket en na aftrek van de kosten

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Motorman de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

7.3 Indien u een product niet past (kleding/helmen uitgezonderd), heeft u als klant wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden aan te melden voor retour (Via het herroepings formulier). Na deze periode heeft u als klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in originele staat is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retourzendingen dienen vooraf gemeld te worden met gebruik van een herroeppings formulier. En wordt dan vervangen voor een ander product.

7.4 Producten die retour gestuurd worden dienen in de originele en onbeschadigde verpakking terug gestuurd te worden indien een product gebruikers sporen vertoond zal Motorman dit niet accepteren en dit aan de klant mededelen en eventueel overleggen of wij dit retour sturen de daarvoor gemaakte kosten zullen op de klant verhaald worden. Hier kan uitsluitend vanaf afgeweken worden na schriftelijke overeenkomst met Motorman.

7.5 Een aantal van onze producten zijn verpakt in gesealde plastic zakken (motorhoezen) indien deze zijn geopend kunnen deze producten niet retour worden genomen dit zal ook vermeld staan op de factuur. Hier kan uitsluitend vanaf afgeweken worden na schriftelijke overeenkomst

7.6 Speciaal bestelde goederen worden in principe niet retour genomen, mits er met Motorman een schriftelijke overeenkomst is getroffen. Alle kosten die hier uit voortkomen zijn voor rekening van de klant, en kunnen er geen reclamaties uit voortkomen. Indien onze leverancier het product niet retour neemt dan is deze uitspraak voor ons ook bindend en is geen enkele reclamatie nog mogelijk.(bij retour zal altijd 25% van het aankoop bedrag in rekening worden gebracht)

7.7 Goederen afkomstig van het voormalig bedrijf Ledrie worden in principe niet retour genomen, mits schriftelijk anders overeengekomen met Motorman ook is hier geen garantie recht op van toepassing

7.8 Retour bij afgehaalde producten is zeven (7) dagen ook dit moet van te voren gemeld worden met een herroeppings formulier of via mail, u kan het dan bij ons in Deventer komen ruilen/terug brengen en zal het bedrag contant of per bank worden terug betaald.

7.9 Bij retour is een retour-formulier verplicht u kan deze downloaden in onze webshop, bij de informatie pagina retour sturen (zonder formulier kunnen wij uw retour niet in behandeling nemen)

7.10 Betaalde porto kosten voor het buitenland worden niet vergoed, zowel van het heen als terug sturen (mits anders overeengekomen)

7.11 Motorman moet u binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsformulier uw geld teruggeven. Maar als Motorman de producten niet ontvangen heeft of als u niet kunt aantonen dat u de producten heeft teruggestuurd, kan de terugbetaling langer op zich laten wachten. Ook de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald, moeten u worden terugbetaald (zie art 3.7) Maar als u om speciale verzending gevraagd had, zoals extra snelle levering, draait u zelf op voor de extra kosten daarvan. U betaalt zelf de kosten voor het retourneren van de producten aan de verkoper

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien Motorman producten aan de afnemer levert, is Motorman nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Motorman ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Wij verkopen ook Outlet (restpartijen) op een aantal van deze artikelen wordt een beperkte garantie afgegeven, dit staat dan op de factuur vermeld. Indien er wel Garantie op een product zit zal het bij defect worden geruild voor soort gelijk product, indien nog leverbaar of zal er een andere afspraak met u gemaakt worden. Producten van het voormalige bedrijf Ledrie worden zonder garantie verkocht mits anders vermeld bij het artikel.

8.2 De afschrijving op producten bij defect en indien niet vervangbaar voor een ander exemplaar is dan 8.33% per maand, binnen de garantie periode, u ontvangt dan over de rest een tegoedbon deze heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. (in dit geval retourneren wij geen geld)

8.3 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Motorman na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Motorman in behandeling te worden genomen. Motorman heeft het recht dat als de betaling plaats vind na de vijf (5) dagen en het product inmiddels aan een ander is verkocht, het geld terug te storten op rekening van de klant. In geval van defect en het niet kunnen vervangen van het product zal geld worden terug gestort(zie art. 3.7 en 3.8) Hier kan uitsluitend vanaf afgeweken worden na schriftelijke overeenkomst met Motorman.

8.4 Bij motorhoezen geldt een afwijkende garantie bepaling de garantie heeft een duur van 3 maanden. Uitgesloten wordt indien de hoes door onvakkundig gebruik beschadigd is/wordt b.v. door het gebruik bij een warm motorblok/uitlaat de schade die hieruit ontstaat wordt niet vergoed. Tevens is de garantie alleen van kracht bij fabrikage fouten, schade die ontstaat door onvakkundig gebruik valt buiten de garantie. de hoezen zitten bij ontvangst is een gesealde plastic zak als deze geopend is kan deze niet meer geruild worden.

8.5 Op Ledrie/Custom Wing producten wordt geen garantie gegeven (mits anders vermeld), deze producten worden met grote korting verkocht en de koper ziet bij aanschaf af van aanspraak in welke vorm dan ook op garantie (mits schriftelijk anders overeen gekomen met Motorman)

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Motorman, dan wel tussen Motorman en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Motorman, is Motorman niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Motorman

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Motorman ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Motorman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Motorman kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan Motorman schriftelijk opgave doet van een adres, is Motorman gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Motorman schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Dit kan u uitsluitend aanpassen in uw account en andere veranderingen zullen niet worden doorgevoerd.

11.2 Wanneer door Motorman gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Motorman deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Motorman in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Motorman vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Motorman is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Alle bij komende kosten (bank kosten, kosten speciale verpakking worden niet vergoed bij retounering) betaalde porto kosten binnen Nederland worden wel vergoed. Bovengenoemde kosten van zendingen naar het buitenland zijn ook van toepassing incl. de porto kosten. 

Artikel 12. Bankkosten

Betalen:

12.1 Afhalen: Geen extra kosten

12.2 Via uw eigen bank: dan heeft u verder geen extra kosten, ook niet als wij eventueel geld terug storten.

12.3 Via iDeal: bij betalen rekenen wij geen kosten, bij retour volledig pakket € 0,50 bankkosten word er in rekening gebracht

12.4 Via Ban Contact / Mister Cash: 2.5% variabel per geslaagde transactie, bij retour volledig pakket  €0,35 en 2.5% variabel bankkosten worden er in rekening gebracht

12.6 Via PayPal: 4.6% variabel per geslaagde transactie, Bij retour volledig pakket worden er geen bankkosten in rekening gebracht

12.7 Via Visa / Master card: 3.5% variabel per geslaagde transactie, bij retour volledig pakket € 0,35 + 3.5% variabel bankkosten worden er in rekening gebracht

12.8 Via Giro Pay / Sofort banking: 2.5% variabel per geslaagde transactie, bij retour volledig pakket  € 0.25 + 2.5% variabel bankkosten worden er in rekening gebracht

12.9 Via PostEpay / CarteBleue: 3.5% variabel per geslaagde transactie, bij retour volledig pakket  € 0.35 + 3.5% variabel bankkosten worden er in rekening gebracht

Artikel 13. Porto kosten

13.1 Nederland tot 30 kilo 7,50 porto bij retour pakket wordt de porto geretourneerd (bij sommige producten (windschermen, sturen, valbeugels) rekenen wij een extra toeslag van 5,00 dit staat bij het product vermeld.

13.2 Belgie tot 30 kilo 11,50 porto (bij sommige producten (windschermen, sturen, valbeugels) rekenen wij een extra toeslag van 5,00 dit staat bij het product vermeld.

13.4 Duitsland tot 30 kilo 12,75 porto  (bij sommige producten (windschermen, sturen, valbeugels) rekenen wij een extra toeslag van 5,00 dit staat bij het product vermeld.

13.5 Denemarken: tot 10 kilo maximaal 28,50 porto (bij sommige producten (windschermen, sturen, valbeugels) rekenen wij een extra toeslag van 5,00 dit staat bij het product vermeld.

13.6 Overige landen variabele porto kosten afhankelijk van het gewicht en land waar u het naartoe verzonden wil hebben, porto wordt niet geretourneerd

Artikel 14. Retouren Buitenland

14.1 Als u in het buitenland woont en u zend binnen de termijn van veertien (14) dagen uw artikelen retour zal Motorman het aankoop bedrag binnen veertien (14) op de rekening zoals betaald is het bedrag terug storten. U dient bij retour een herroepings formulier te sturen (zie webshop)

14.2 Motorman zal de gemaakte porto + eventuele bank kosten in mindering brengen (art. 7.10)

14.3 Een artikel dient in de originele verpakking en onbeschadigd retour gestuurd te worden de kosten van het retour zijn altijd ten bate van de klant (mits schriftelijk anders overeen gekomen)

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16. Afwijkende leverings voorwaarden orders met BTW nummer (buitenland)

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Retour sturen van goederen is alleen mogelijk na schriftelijke overeenkomst Motorman, bij retour zal er altijd 30% van het aankoop bedrag in rekening worden gebracht + de reeds gemaakte kosten (porto)

16.3 Motorman behoudt zich altijd het recht een account zonder opgaaf van reden te beëindigen.

16.4 Kopen zonder BTW geeft ook niet altijd het recht van korting die voor de consument van toepassing is.

Artikel 17. Spaarpunten (tijdelijk n.v.t.)

17.1 Spaarpunten worden uitsluitend uitgekeerd bij een account zonder account heeft u geen recht op punten.

17.2 Spaarpunten die worden gegeven bij speciale acties worden zover mogelijk binnen 24 uur op uw account bijgeschreven.

17.3 Spaarpunten voor de aankoop van artikelen worden 14 dagen na aankoop van artikelen bij geschreven als u de artikelen heeft behouden.

17.4 Motorman behoud het recht om punten te alle tijden te wijzigen.

17.5 Bij retour van een product waar spaarpunten voor worden gebruikt zullen deze niet worden uitgekeerd en komen dan te vervallen.

17.6 Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld en alleen inwisselbaar bij de aankoop van producten

Artikel 18 - Klachtenregeling

18.1 Motorman beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
18.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Motorman, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
18.3 Bij Motorman ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Motorman binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
18.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
18.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Motorman. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 
18.6 Een klacht schort de verplichtingen van Motorman niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 
18.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Motorman, zal Motorman naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief

Als u zich nu inschrijft ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief

 

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
SprayPay, hoe werkt het

SprayPay Gespreid betalen

Met SprayPay geeft u de mogelijkheid om aankopen gespreid te laten betalen in 12, 18, 24 of in 36 maanden.
 

Waarom gespreid betalen?

1. Geeft u de mogelijkheid om dat te kopen waar u nu het geld even niet voor heeft

2. 24/7 Online acceptatieproces
Binnen enkele seconden wordt beoordeeld of U voor gespreid betalen in aanmerking komt en weet je dus of de transactie doorgaat.

3. Verantwoord
SprayPay wil zeker weten of U niet met deze aankoop in de financiële problemen komt. Om die reden worden er aan U een aantal vragen gesteld en wordt bij BKR gecontroleerd of de nieuwe aflossingsverplichting past binnen het financiële plaatje.
 

4. Bedrag

Aankopen vanaf € 250,- komen in aanmerking om gespreid betaald te kunnen worden. 
 

Meer weten klik hier hier!

Betaalmethoden

Bij bestellen via de webshop heb je bij ons de volgende betaalmogelijkheden:

Als je de bestelling afhaalt, kan je uitsluitend pinnen:

LET OP!

Een aantal banken berekent een toeslag. Helaas moeten wij deze toeslagen aan onze klanten doorberekenen.

Een overzicht van deze toeslagen vind je hier